بسم الله الرحمن الرحيم

باسلام خدمت حقيقت جويان گرامی

اگر انسان سواد راهم، از فراگيری الف، با شروع نکند، در آينده دچار مشکلات نوشتاری و حتی گفتاری خواهد شد، چه رسد به پذيرفتن اسلام که اگر با مقدمه پذيرش و قبول کردن دين نباشد هم، دچار همين معضلات بزرگ و زيادی خواهد شد که جامعه اسلامی ما هم اکنون گرفتارش شده است.

لذا اين مسئله مهم مارا برآن داشت که از ابتدا، قدم به قدم مسائل اعتقادی را با زبانی ساده به مسلمان زاده های جامعه به سمع و نظرتان برسانيم تا شايد بتوانيم گامی کوچک در اين راه بزرگ برداريم، چراکه مشکل عمده جامعه ی ما و کل جهان نفهمیدن و در نتيجه عمل نکردن به دين و اسلام است وگرنه می شود خداونديکه عالم را با نظم و ترتيب بی نظيری آفريده باشد، برای انسان، اين اشرف مخلوقات برنامه و هدفی والا در نظر نگرفته باشد.

از همه، حتی شما درخواست و تقاضا داريم چنانچه اگر عامل به دين و عقايد اسلامی هم هستيد یک بار اين سیر هدف شناسی را به پيماييد، مطمئنا خالی از سود نباشد و حداقل اين است که ايراد هايی که ملاحظه می فرماييد به ما گزارش دهيد تا همگان از آن بهره مند گردند.

با تشکر

مسلمان زاده ای که دوباره خودش مسلمان شد

لطفا به ترتيب زير مطالب را ملاحظه فرماييد

اول: چرا بايد دين داشته باشيم؟

دوم: چرا بايد مسلمان باشيم؟

اصول دین و مسئله مهم عدل، اگر خدا عادل است پس چرا؟ …

سوم: وظيفه و تکليف

چهارم: هدف آفرينش 24 جلسه صوتی

پنجم: آشنايی با گناهان کبيره

ششم: اعتقادی های مکمل

هفتم: حرکت و عمل به آموزه ها

هشتم: رسيدن به خوشبختی و سعادت دنيا و آخرت، 100% تضمينی

رویت کلیپ های تصویری چرادین باید داشته باشیم؟