بسم الله الرحمن الرحیم

برای درست زندگی کردن ابتدا باید سبک و روش آن را دانست.

در دنیا هرچیزی دارای قوانین و شرایطی می باشد و دانستن و رعایت بایدها و نبایدها، و فقط انجام دستوراتش انسان را به مقصد خواهد رساند.

برای درست زندگی کردن، انسان نیاز به دانستن بایدها و نبایدهای آن می باشد

در اینجا به ذکر نبایدها که در شریعت ما به آن گناه نامیده می شود به نقل از بزرگانی چون آیت الله شهید دستغیب که بابررسی علمی هرگناه و بازتاب هرکدام در جوامع بشری با بینشی دقیق و عمیق کرده اند می پردازیم.

توضیحات همراه با مثال های جالب برای تشریح هرگناه

تذکر مهم: در نگاه اول ممکن است بفرمایید که ما خیلی از گناه های ذکر شده را می دانیم و هرگز انجام نمیدهیم، ولی بدانید که بسیاری از همین گناه هایی که فکر عمل آن را هم از ذهن نمی گذرانیم، پس از خواندن دقیق آن ها از بیان شهید دستغیب متوجه خواهیم شد که چه گناه هایی را انجام میدهیم، غافل از اینکه اگر می دانستیم هرگز عمل نمی کردیم.

شاید خواندن تمامی گناه ها از حوصله تان خارج باشد ولی بدانید که خواندن تمامی آن ها حتما و بدون شک در زندگی  دنیا و آخرت شما اثر  بسزایی خواهد داشت همانطور که برای این حقیر تاثیر داشته و امید است که خداوند به دوری از آن ها کمک فرماید.

امید است با آشنایی با تعدادی از گناهان کبیره، مسیر زندگی سالم و بدون دغدغه را پیدا و با انجام بایدها که همان احکام الهی که در توضیح المسائل ( رساله ) مرجع تقلیدمان آمده به رستگاری در دنیا و آخرت که هدف آفرینش آدمی باشد برسیم، انشالله.

هیچ گناهی وجود ندارد که برای انسان ها و جامعه شان ضرر نداشته باشد

خداوند متعال هر عمل و موردی را که برای انسان زیان به همراه دارد را در قالب گناه از طریق قرآن و عترت ( اهل البیت ) به ما متذکر شده.

فهرست گناهان کبیره قطعى

 ١ -شرک و ریا،٢ -یأس از رحمت الهى، ٣ -قنوط و بدگمانى به خدا، ۴ - نترسیدن از قهر نهانى خداوند،

 ۵ -آدم‌کشى، ۶ -عقوق والدین، ٧ -قطع رحم،٨ -خوردن مال یتیم،٩ -رباخوارى،

١٠ -زنا، ١١ -لواط،١٢ -قذف،١٣ -شرابخوارى،١۴ -قمار،

 ١۵ - سرگرمى به آلات موسیقى، ١۶ -آوازه‌خوانى، ١٧ -دروغ،١٨ -سوگند دروغ، ١٩ -گواهى دروغ،

٢٠ -گواهى ندادن،٢١ -پیمان‌شکنى،٢٢ -خیانت به امانت،٢٣ -دزدى، ٢۴ - کم‌فروشى،

 ٢۵ -حرامخوارى، ٢۶ -حبس حقوق، ٢٧ -فرار از جهاد، ٢٨ -تعرب بعد الهجرة،

 ٢٩ -کمک به ستمگران،٣٠ -یارى نکردن ستمدیدگان،٣١ -سحر،٣٢ -اسراف،٣٣ - کبر ورزیدن،

٣۴ -جنگ با مسلمان، ٣۵ -خوردن مردار و خوردن گوشت خوک، ٣۶ - ترک نماز عمدا، 

٣٧ -زکات ندادن،٣٨ -استخفاف به حج،٣٩ -ترک یکى از واجبات

(مانند روزۀ ماه رمضان و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و تولى و تبرى) ،

۴٠ -اصرار بر گناه و کوچک شمردن گناه،

 ۴١ -حیف در صیت، ۴٢ -غیبت کردن،۴٣ -نمیمه،۴۴ - استهزاء به مؤمن،

۴۵ -سب و طعن، ۴۶ -خوار کردن مؤمن، ۴٧ -سرزنش و رسوا نمودن مؤمن،

۴٨ -هجو مؤمن به شعر یا نثر،۴٩ -اذیت به مؤمن، ۵٠ -همسایه‌آزارى، ۵١ -مکر و نیرنگ،

 ۵٢ -دوروئى، ۵٣ -احتکار،۵۴ -حسد، ۵۵ -دشمنى با مؤمن، ۵۶ -مساحقه،

 ۵٧ -قیادت و دیاثت،۵٨ -استمناء،۵٩ -بدعت،۶٠ -حکم ناحق،

 ۶١ -جنگ در ماه حرام، ۶٢ -بازداشتن از راه خدا، ۶٣ -کفران نعمت،۶۴ -فتنه‌انگیزى،

 ۶۵ -فروختن اسلحه به کفار، ۶۶ -بهتان و سوء ظن، ۶٧ -هتک قرآن،

 ۶٨ -هتک کعبه،۶٩ -هتک مساجد،٧٠ -هتک مشاهد و تربت حسینى علیه السّلام.

380265_maEEP7Bk

فهرست گناهانى که احتمالاً است کبیره باشد

  ١ -خوردن و آشامیدن چیزى که نجس شده باشد، ٢ -کشف عورت جائى که نگاه‌کننده‌اى که تمیز مى‌دهد باشد  ٣ -نگاه کردن به عورت دیگرى هم‌جنس یا غیر هم‌جنس (زن به زن یا مرد و مرد به مرد یا زن جز زن و شوهر) ، ۴ -رو به قبله یا پشت به قبله ادرار یا قضاى حاجت نمودن،

۵  -توقف در مساجد در حال حیض یا نفاس یا جنابت، ۶ -لباس ابریشمین خالص و طلا، هرچند انگشترى باشد نسبت به مردان  ٧ -تشبه مردان به زنان و زنان به مردان یعنى مرد خود را به شکل زن یا زن، خود را به شکل مرد درآورد، ٨ -نظر کردن  به ریبه و شهوت به دیگرى، خواه مرد باشد یا زن

(به جز زن و شوهر) ، ٩ -نظر کردن در نامه دیگرى بدون رضایتش،

 ١٠ -نظر کردن در خانۀ دیگرى بدون رضایتش، ١١ - نگاه‌دارى کتابها و مجله‌هاى گمراه‌کننده (و از بین بردن آنها واجب است) ،

١٢  - مجسمه‌سازى، ١٣ -مس کردن بدن اجنبى، ١۴ -ستایش ستمگر مگر براى تقیه، و به‌طور کلى مدح کسى که سزاوار مدح نیست و ذم کسى که سزاوار سرزنش نیست، ١۵ -توقف در مجلس معصیت، ١۶ -استعمال ظروف طلا و نقره، ١٧ -حاضر نشدن به نماز جماعت مسلمانان از روى اعراض و روگردانى (بلکه برخى از فقهاء تصریح به کبیره بودنش فرموده‌اند، به دلیل پذیرفته نشدن گواهى او) ، ١٨ -محرماتى که در ابواب طهارت و صلاة و صوم و رساله‌هاى عملیه ذکر شده، باید ترک شود.

چنانچه مسامحه کردن در انجام واجبات از وضوء و غسلها و تیمم و واجبات نماز و روزه و حج و خمس و زکات حرام است.

و نیز محرماتى که در ابواب معاملات از خرید و فروش و اجاره و هبه و غصب و غیر آنها ذکر شده، باید دانست و ترک کرد. تا جائى که اگر چیزى را از کسى بگیرد و صاحبش از روى حیا و ناچارى اذن دهد، تصرف در آن بر او حرام است، زیرا در حکم غصب است.

و نیز باید دانست که غصب، از گناهان مستمره است. یعنى در هر لحظه که مى‌تواند، آن را به صاحبش برگرداند و رد نکند گناهى تازه براى او است.

و همچنین محرمات ابواب نکاح و طلاق را باید دانست و ترک نمود و همچنین محرمات در باب خوردن و آشامیدن نیز دانستنش ضرورى است تا ترک شود. و چون مشروحا در رساله‌هاى عملیه ذکر شده از یادآورى آنها خوددارى مى‌شود.